CBS De Wieken is een kleine, maar fijne basisschool, met gezellige leerlingen, een enthousiast team en betrokken ouders. Een school die midden in het dorp staat en echt bij het dorp hoort. De meeste leerlingen die onze school bezoeken komen uit het dorp Ten Post, maar ook uit omliggende dorpen zoals Lellens, Ten Boer, Garrelsweer, Wittewierum, Winneweer en Wirdum. 

 We zijn een school waar de 3 doe-woorden Ontdekken, Onderzoeken en Ondernemen centraal staan. We vinden het belangrijk dat de kinderen op onze school Ontdekken wie ze zelf zijn, waar hun talenten en mogelijkheden liggen en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan het spelen, werken en leren op school. Dit doen we o.a. met de lessen van De Vreedzame School waarin groepsvorming en verantwoordelijkheid een belangrijke rol speelt. Ook in de talentateliers staat dit centraal. 

 Op De Wieken werken we in alle groepen met thema’s en projecten. In de midden-en bovenbouw doen we dit m.b.v. de methode Leskracht voor wereldoriëntatie. Binnen deze thema’s en projecten krijgen de leerlingen de ruimte om zelf en samen met anderen te Onderzoeken waar hun interesses liggen en antwoorden te zoeken op de leervragen die ze hebben. In de kleutergroep staat het spelen en werken in hoeken centraal. Zo besteden we binnen een betekenisvolle en levensechte omgeving aandacht aan de basishouding van leerlingen, de brede ontwikkeling en de specifieke kennis en vaardigheden die ze nodig hebben. 

 Voor toekomstgericht onderwijs is het van belang om als school Ondernemend te zijn, ontwikkelingen goed in de gaten te houden en daar keuzes in te maken. We dagen leerlingen én medewerkers uit samen te werken en ondernemend te zijn. Actief en kritisch zijn, nieuwsgierigheid, betrokkenheid en creativiteit zijn hierin belangrijk waarden, die passen bij de 21ste-eeuwse vaardigheden.

 De Wieken heeft een open christelijke identiteit, waarin iedereen welkom is op school. We hebben aandacht en respect voor alle levensovertuigingen. We scheppen een schoolklimaat, waarin veiligheid, geborgenheid, rechtvaardigheid, vertrouwen en ouderbetrokkenheid sleutelwoorden zijn en waardoor kinderen worden uitgedaagd om te leren.

 De bedoeling van ons onderwijs op De Wieken is uiteraard: goed onderwijs voor alle kinderen opdat ze allemaal optimaal tot ontwikkeling komen en allemaal goed voorbereid hun eigen plaats in de samenleving kunnen innemen. 

Site: Home (vcpong.nl)